چهارشنبه، 6 مهر 1401
 درمانگاه فرهنگیان مرکزی تهران
 

قابل توجه مراجعين محترم

 بيمه هاي طرف قرارداد با 
مركز 
جراحي ودرمانگاه فرهنكيان مركزي 

بيمه پايه

بيمه تكميلي

بيمه سلامت

آتيه سازان حافظ

تامين اجتماعي

دي

نيروهاي مسلح

مجلس

شهرداري

معلم

بانك ملي

البرز