جمعه، 2 آبان 1399
آیامیدانید که؟  شماره 16
print
آیا می دانید قبل از صبحانه مسواک بزنید بهتر می باشد، چون هنگام خواب بدلیل اینکه ترشح بزاق کم می شود؛ باکتری ها و جرم ها در دهان تجمع پیدا می کنند
اگر قبل از صبحانه مسواک نزنید تمامی آنها را وارد معده خود می کنید.
تعداد نفرات امتیاز دهنده 0 میانگین امتیازها 0