چهارشنبه، 6 مهر 1401
 تصاویر
 
 آزمایشگاه
 

آزمایشگاه تخصصی درمانگاه فرهنگیان مرکزی


آزمایشگاه درمانگاه فرهنگیان مرکزی با مساحت  تقریبی آن برابر 500 مترمربع در دو طبقه 
  و در قسمت غربی درمانگاه قراردارد.


دارای بخش هایی از قبیل :

پاتولوژی
میکروب شناسی
هورمون شناسی
سرم شناسی
هماتولوژی
یورین پازازیت
بیوشیمی
نمونه گیری
پذیرش
می باشد

آزمایشگاه از دو بخش مجزا تشکیل شده است که شامل :

بخش اول : پذیرش، نمونه گیری و جواب دهی (جوابدهی آنلاین)
واقع در طبقه زیر همکف

بخش دوم : قسمت فنی
واقع در طبقه همکف

ساعت کار آزمایشگاه در روزهای شنبه تا چهار شنبه از ساعت 7 تا 16 
و پنجشنبه از ساعت 7 تا 13 می باشد.

شماره تماس آزمایشگاه:   66756468
 دریافت جواب آزمایش به صورت آنلاین